0

App educativa

Les activitats que hem creat van dirigides a alumnes de primària entre 8 i 12 anys i es poden trobar en aquest portal:

http://www.educaplay.com/es/mieducaplay/873565/comuniquem_.htm

Estan creades per tal de reforçar els estudis primaris en les diferents matèries i/o continguts de cara a les probes finals, buscant sempre una millora en el currículum educatiu de l’alumne, agrupades en diferents àmbits, tal com són:
– Medi natural
– Medi social
– Llengües
– Matemàtiques

Els objectius generals d’aquestes activitats són principalment:
• Reforçar els coneixements per tal d’afrontar les probes que es realitzen en els estudis primaris.
• Aconseguir una motivació incrementada dels alumnes mitjançant jocs o probes de manera telemàtica utilitzant les TIC a l’aula.
• Millorar els continguts apressos a classe a través dels diferents apartats que tenen a veure amb les matèries ja impartides a l’aula pels professors.
• Dinamitzar les classes amb la interacció d’alumne/professor per tal de fomentar la relació i evitar possibles conflictes de participació, ja que tots els alumnes tenen les mateixes oportunitats.
• Possibilitar el treball a casa mitjançant les diferents activitats i que els nens no ho vegin com deures sinó com una activitat divertida per tal de comentar els seus encerts i errors amb els seus companys.

Anuncios
0

Disseny i creació de materials educatius

Avui hem parlat sobre les diverses formes en les quals els docents poden fer la classe i una d’elles és utilitzant els recursos educatius.

El professor pot preparar els recursos i d’aquesta manera podem veure quina és l’aplicació amb la qual volem treballar perquè sigui més idònia. Hem de tenir en compte quin és el tipus d’aprenentatge que volem impartir si serà general o individual / cognitiu o constructiu, ja que llavors els recursos utilitzats no seran els mateixos i així buscar el que sigui més adaptable per a ell. També cal tenir clar els objectius que volem aconseguir, per arribar a portar la classe cap a ells.

Podem dissenyar els recursos com vulguem, si volem repetir el nombre de preguntes, si volem afegir vídeo o més opcions segons quina sigui la més convenient. Sempre respectant i tenint en compte les 4 tipologies d’aprenentatge.
  • Doer: es basa en la pràctica “la persona que ho sap fer i treballa”
  • Feeler: es basa en allò que sent “persona sense motivació intrínseca”
  • Thinker: (pensador) aprèn a través de la lògica i el raonament i es basa en l’anàlisi de les coses
  • Observer: (observador) treballa els aspectes de la part teòrica a través d’imatges i vídeos
Per a començar el disseny del recurs primerament haurem de contestar aquestes 5 qüestions: Què, on, qui, quan i com.
A continuació hem de tenir en compte els 5 components principals: que volem que aprenguin (learning outcomes), quin tipus de material farem servir per poder relacionar els diferents conceptes (training material), quins seran els continguts i una revisió del material (trainers and content experts), quin mètode triarem perquè els recursos siguin constructius i cognitius (training methods) i la part logística, és a dir, la tipologia de recurs (logistcs)
Tenim un gran ventall d’eines per poder dissenyar i crear els nostres recursos educatius oberts Educaplay, Ardora, Course Lab, etc.
A l’hora d’escollir una imatge o un text hem de mirar el dret d’ús que té, és a dir si el podem reutilitzar, compartir, fer-hi un ús comercia, etc. Aquesta imatge en mostra els diferents tipus que hi ha.
licenciascc
En definitiva, creiem que són un bon material per a impartir les nostres classes, per portar una nova dinamització i poder aconseguir impartir el tipus de classe que volem arribar a fer, ja que tenim la llibertat de dissenyar el nostre recurs tal com volem que sigui vist i après.
0

Flipped Classroom

Avui a classe hem treballat la metodologia del Flipped ClassRoom, aquesta nova forma d’ensenyar i d’aprendre consisteix en què el professor posa a l’abast dels alumnes una sèrie de recursos relacionats amb la matèria de classe que permet que els alumnes visualitzin videos i altres documents, no necessariàment tecnològics, desde casa.

aula-invertida

Un cop els alumnes han realitzat aquesta tasca, a l’arriba a l’aula el professor obre un torn de debat per a resoldre dubtes.

Les característiques principals d’aquesta nova metodologia consisteixen a poder realitzar una educació més individualitzada, que cada nen treballi amb el seu propi ritme d’aprenentatge, les classes són més dinàmiques, l’aprenentatge també es fa entre els alumnes amb un llenguatge igualitari, és a dir, que entre ells s’expressen i s’entenen millor.

Creiem que aquesta inversió de la metodologia de treball a les aules és beneficiària no solament per a la motivació de l’alumne, sinó també pel treball del professor que li permet no perdre tant de temps de classe en temes d’aprenentatge i fer les classes on l’alumne pot pensar, debatre i discutir els temes ja treballats, la classe passa de ser una recepció passiva a ser una participació activa, el professor passa de ser un model explicatiu a realitzar una classe més interactiva on els alumnes s’encarreguen de dinamitzar una classe guiada pel professor que planifica activitats i els hi dóna protagonisme.

Volem destacar l’estructura del Flipedd ClassRoom que s’ha esmentat a classe, breument:

1. Preparació del docent

2. Visualització dels recursos a casa per part de l’alumnat

3. Petita explicació del mestre per tal de resoldre dubtes

4. Part pràctica

Després de debatre entre el grup, com a conclusió, uns estan a favor i altres en contra, aleshores farem una breu explicació dels avantatges i dels inconvenients que comporta el flipedd classroom.

Com a avantatge podem dir que mentre els alumnes veuen els recursos a casa, els pares poden veure al mateix temps el que aprenen. Els alumnes al veure els recursos a casa, estaran més motivats, ja que sabran que faran quan arribin a l’aula (aquest també es podria convertir en inconvenient per a alguns altres). Un altre inconvenient per alguns és que sinó s’hagués de presentar res al dia següent, no es mirarien els videos, un altre problema seria el de no tenir accés a Internet (tot i que es pot dir que gairebé tothom disposa d’aquests recursos, es disposa de biblioteques, etc.)

0

Seguretat a Internet

Avui a l’aula hem treballat la Seguretat a Internet a través d’uns arxius relacionats amb el ciberassetjament que a l’actualitat és molt comú entre el joves d’avui dia. Els resumirem breument a continuació:

Arxiu 1: El ciberassetjament entre alumnes

El ciberassetjament son agressions reiterades cap a una altra persona mitjançant qualsevol dispositiu electrònic com el telèfon mòbil. Les agressions que es realitzen poden ser tant insults, com agressions físiques o psíquiques, amenaces, humiliacions, etc.

El ciberassetjament els professionals el classifiquen en dos parts: el grooming que és el conjunt d’estratègies que utilitza un adult per guanyar-se la confiança d’un menor a través d’Internet amb la finalitat d’obtenir relacions sexuals amb la víctima, normalment actuen a través d’identitats falses creades a les reds socials. I per l’altre banda trobem el cyberbullying que consisteix en insultar, humiliar, maltracta a una persona mitjançant internet.

El ciberassetjament entre alumnes es compon d’una sèrie de característiques que són les següents:

– Mitjà: s’utilitzen eines tecnològiques com Internet.

– Format: es tracta d’un assetjament indirecte que afecta la víctima psicològicament.

– Anonimat: el canvi d’identificació dificulten molt descobrir qui són els assetjadors i elsproporciona una sensació d’impunitat.

– Perdurabilitat: els efectes de l’acció es perllonguen en el temps i en l’espai.

– Potencial de difusió: degut a les característiques dels mitjans utilitzats, l’impacte de l’agressió pot ser molt més gran. Internet aporta un conducte de maltracta fàcil i més segur per el maltractador.

– Inseguretat: es perden els límits de quins espais i quins moments són segurs per a la víctima.

– Proximitat: la víctima i l’agressor són d’edats similars i ambdós solen pertànyer a llocs amb una proximitat molt elevada

– Relació amb l’assetjament: és freqüent que el ciberassetjament entre alumnes estigui lligat a situacions d’assetjament escolar en la vida real.

– Desequilibri de poder: el ciberassetjador controla la situació sense haver-se d’exposar a la víctima . és a dir, des de la distància.

– Intencionalitat: no sempre hi ha intencionalitat explícita de fer mal per part de l’agressor.

– Falsa victimització: en algunes ocasions el ciberassetjador pot al·legar que la víctima l’està assetjant a ell.

– Agrupament de ciberassetjadors: Internet facilita l’agrupament d’assetjadors (coneguts entre ells o no) a qui demanar col·laboració en la difusió de continguts vexatoris o difamatoris.

Les conductes del ciberassetjament més freqüents són: amenaçar, robar, fer blogs en contra de la víctima, enquestes a internet, missatges on es passen fotos de la víctima, etc.

Arxiu 2: Tipus de ciberassetjament

El ciberassetjament pot encaminar-se en diferents vessants:

1.Provocació incendiària (flaming): s’intercanvien insults mitjançant missatges electrònics .

2.Fustigació (harassment): quan s’envien imatges o vídeos humiliants sobre una persona, s’envien virus informàtics, se’ls denigra en els jocs on-line…

3.Denigració (denigration): quan es distribueix informació d’un altre en to despectiu i fals mitjantçant correus electrònics o altres dispositius electrònics.

4. Assetjament públic (happy slapping) quan un grup filma les vexacions a que sotmet a d’altres companys o companyes i les penja a la xarxa. Com per exemple quan graven una baralla de la víctima i després la penjant a la red.

5.Exclusió social (exclusion) quan es priva a la víctima lde ajuntar-se amb grups socials , és a dir, els marginen.

6.Suplantació de personalitat (impersonation) quan s’entra en un compte de correu electrònic o en el perfil d’una xarxa social d’una persona per enviar o publicar material comprometedor, manipulant i usurpant la identitat.

7. Difamació i joc brut (outing and trickey): quan s’enganya la víctima perquè vagi difonent un rumor no existent.

I per últim està el Sexting que consisteix en la difusió de vídeos practicant sexe de menors que han sigut gravats i obligats a fer-ho. Aquest tipus de ciberassetjament pot causar danys psicològics molt grans i una invasió de la privacitat. Aquesta acció pot ser intencionada, és a dir, agafa el vídeo i enviar-lo a tots els teus contactes o no intencionada mitjançant un robatori del dispositiu on emmagatzemes aquest tipus de vídeo.

Arxiu 5: Dret a l’honor intimitat personal i familiar a la pròpia imatge

Les tecnologies aporten grans avantatges ja que gracies a elles la societat va evolucionant, però i si no tothom en fa un bon un de elles? Qui garanteix la vulnerabilitat de la nostra persona, la vulneració dels nostres drets? Tenim diferents lleis i normatives per lluitar aquests problemes i així evitar futurs conflictes que poden sorgir.

Normativa sobre la protecció de dades

Llei per qual el seu objectiu es basa en garantir la protecció de les dades personals i de les llibertats publiques i drets fonamentals en especial el seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

Normativa sobre l’ús d’imatges

Llei per la qual qualsevol mitja per a el coneixement de la vida intima de les persones la divulgació de fets relatius de la vida privada o escrits personals íntims tenen consideració d’intromissions il·legítimes.

La llei regula l’autorització de les imatges de menors i adolescents encara que diu que no es perjudicial i no poden incitar actituds o conductes que vulnerin els seus drets.

Arxiu 16: Indicadors de coneixement o sospita d’una situació de ciberassetjament (alumne ciberassetjat).

Aquest arxiu ens explica les diferents tipologies d’indicadors observables que hi ha tant en l’àmbit escolar com familiar, a un nen o nena o adolescent que pateix un ciberassetjament. És important saber que aquestes persones poden patir més d’un símptoma, els seus comportament són molt concrets, ja que normalment son persones que ja han sigut assetjades anteriorment i mostren un sentiment de culpa molt elevat al no haver sigut capaços de canviar la situació en el moment adequat.

La majoria de víctimes presenten conductes observables comuns. Cal estar atents als diferents indicadors per detectar els diferents casos de ciberassetjament. Hi ha 4 tipus d’indicadors.

Indicadors físics

 Trastorns alimentaris i trastorns de la parla

 Els presenten problemes en el son i comença a manifestar-se tocs

Indicadors conductuals

 Assetjament al centre educatiu

 Compartir informació personal a la xarxa: fotos, contrasenya amb persones

 Absentisme i baix rendiment acadèmic

 Canvis sobtats com: deixar l’ordinador en sec, o comportaments estranys

Indicadors emocionals

 Presenta trastorns emocionals

 Poques habilitats socials

 Inseguretat i manca d’autocontrol

 Canvis emocionals sobtats

 Comportament antisocial

 Es mostra enfadat i frustrat quan utilitza l’ordinador

Per part dels companys

 Bromes desagradables i missatges electrònics insultats.

 El fan sentir sempre culpable del que li passa

 El marginen i inciten als altres a marginar-lo

Arxiu 20: Proposta d’actuacions amb alumnes ciberassetjadors i altres alumnes seguidors.

La proposta parla del ciberassetjament en les aules. Com a primer punt exposa que tenim que saber quines són les persones que participen a l’assetjament (des de l’assetjador fins l’assetjat). En segon punt es parla de les mesures de control que tenim que transmetre que no es permet més violència i explicar les seves mesures i els actes contra d’ella. En el tercer punt explica que tenim que tindre més responsabilitats sobre les nostres accions que es realitzen en tot el procés com el demanar perdo i que es necessita realitzar davant d’una persona adulta per no tindre repercussions i es poden senyala com a greus aquelles que siguin amenaces, vexacions, etc. En mesures correctores cautelars que correspon al 4 punt diu que la direcció del centre és qui imposa la sanció en l’expedient i pot utilitzar com a mesura correctora una activitat social per al centrar o per a evitar danys majors la suspensió d’assistència al centre amb un màxim de 20 dies. Finalment com a mesures cautelar en el punt 5 indica que s’ha d’assessorar als alumnes amb professionals sobre el Projecte de convivència que regulen la violència i es tracta d’una mesura de mediació.

1. Mesures de detecció: Saber quines són les persones que participen a l’assetjament.

2. Mesures de control: transmetre que no es permet més violència i explicar les conseqüències dels seu actes i les mesures.

3. Responsabilitats: Tindre més responsabilitat sobre les pròpies accions que es realitzen en tot el procés, com disculpar-se. Tenen que realitzar-se davant de la presencia d’un adult perquè no n’hi hagin repercussions. L’article 37 .1 de la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació exposa que les faltes greument perjudicials serien; injuries, amenaces, vexacions, etc.

4. Mesures correctores cautelars: els centres apliquen les mesures a través del DECRET 102/2010, d’autonomia dels centres educatius que la direcció del centre és la que te que imposar la sanció a l’expedient com a mesura correctora utilitzant una activitat social per al centre o per tal d’evitar danys majors el centre pot aplicar una suspensió d’assistència al centre amb un màxim de 20 dies.

5. Mesures cautelars: Assessorar als alumnes amb professionals sobre el Projecte de convivència que regulen la violència. Es tracta d’una mediació.

Arxiu 21: Proposta d’actuacions amb alumnat ciberassetjat.

Les actuacions s’han de realitzar amb confidencialitat. L’alumne ha de tindre unes mesures de protecció i seguretat que han d’estar consensuades per a la família per les relacions a l’aula i centre. Es te que mantenir una observació especifica de l’assetjat. Prendre mesures organitzatives del professorat i del centre per a les situacions de ciberassetjament que es puguin donar. Atendre amb les mesures especifiques a les dificultats de baix rendiment escolar causades per el ciberassetjament. Assessorar de la ciberprotecció amb un professorat especialista amb les TIC i amb els mossos d’esquadra de l’ORC. Un assessorament del professorat que faciliti les respostes assertives. l’assetjat tindrà que ser acompanyat per el professorat per tornar a la normalitat i la valoració de la necessitat de suport i tractament terapèutic amb el consentiment de la família.

Les actuacions s’han de realitzar amb confidencialitat.

– Mesures de protecció i seguretat per a l’alumne i consensuades per la família per a les relacions a l’aula i centre.

– Observació especifica de l’assetjat.

– Mesures organitzatives de tot el personal i del centre: control per a situacions de ciberassetjament que es puguin donar a esbarjos, entrades i sortides, etc.

– Mesures especifiques: per atendre les dificultats del baix rendiment escolar fetes per el ciberassetjament.

– Assessorament de la ciberprotecció per professorat especialista en l’àrea de les TIC, i mossos d’esquadra de l’ORC.

– Assessorament pel professorat en conductes que facilitin respostes assertives.

– Acompanyament per part de l’equip docent per retornar a la normalitat.

– Valoració de la necessitat de suport i tractament terapèutic amb el consentiment de la família.

Arxiu 23: Propostes actuacions amb les famílies.

L’arxiu 23 ens parla de l’ intervenció amb la família de l’alumne ciberassetjat i amb l’alumne ciberassetjador, es a dir tant l’ intervenció amb la persona que rep el ciberasstejament com la persona que produeix aquest ciberassetjament.

Família de l’alumne ciberassetjat es durà a terme a partir de diferents punt:

– Informar a la seva família i demanen la seva col·laboració.

– Deixar que la família ens mostri els seus sentiment, vers a la situació conflictiva que es troben.

– Dinamitzar reunions per mantindre la família informada dels acords en els quals hi ha de participar.

– Incentivar a les famílies a millorar les competències socioemocianals de la persona afectada.

– Donar a la família unes pautes d’actuació que facilitin l’ajuda per a treballar l’autoestima, les competències socioemocinals i especialment l’assertivitat.

– Encaminar a les famílies sobre la possibilitat de rebre un suport extern per a superar difinitivament el problema.

Pel que fa a la família de l’alumne ciberassetjador els punts són diferents:

– Informar a la família de la gravetat del conflicte.

– Sol·licitar la col·laboració de la família per a solucionar el ciberassetjament.

– Deixar que la família ens mostri els seus sentiment, vers a la situació conflictiva que es troben.

– Dinamitzar reunions per mantindre la família informada dels acords en els quals hi ha de participar.

– Ajudar a la família per a que aprenguin altres formes de relacionar-se.

– Donar a la família unes pautes d’actuació que facilitin l’ajuda per a treballar l’autocontrol de la violència, fomentar l’autoestima i el desenvolupament de l’empatia També és molt important treballar l’assertivitat per a protegir el sentiment grupal.

– Encaminar a les famílies sobre la possibilitat de rebre un suport extern per a superar difinitivament el problema.

Per acabar l’arxiu ens mostra una sèrie de recursos per a les dues famílies per ajudar-les a fer front a aquesta situació (ciberassetjament), que estan estretes del portal Família i Escola. Junts x l’Educació

 Guia de prevenció i detenció del ciberassetjament

 Educació en l’ús de les tecnologies

 Acompanyament escolar a casa

Arxiu 24: El ciberassatjament

Actuacions amb el grup de classe:

1. Tolerancia 0 envers qualsevol actitud agressiva, incloent el ciberassatjament.

2. Analitzar i fer un seguiment de les relacions i el ambient del grup

3. Crear un clima de rebuig al ciberassatjament mitjançant tutories o altres metodologies per convatir-lo

4. No hi direm “chivato” a les persones que denuncien aquest sofriment que poden patir altres companys

5. Ajuda i comprensió mútua entre tots els companys per tal de protegir-nos

6. Programes de competencia social (desenvolupament de tots els ambits de la persona)

7. Educar en la gestió positiva dels conflictes

8. Treballar l’assestivitat a través de programes d’habilitats socials

9. Treballar l’expressió de les emocions per fomentar l’empatia amb el company ciberassatjat

10. A les tutories treballar les guies de prevenció, que han estat elaborades per el departament d’ensenyament

0

Mobile learning i apps educatives

En aquesta entrada parlarem sobre el Mobile learning i apps educatives. Després d’haver llegit i explorat tots els recursos proposats en aquest bloc i el document de suport elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hem creat aquest mapa conceptual amb diferents idees sobre com explotar els dispositius mòbils, com poden ser els telèfons o les tablets, a l’aula:

Mbils_i_tablets_a_laula

Després cada membre del grup hem realitzat una aportació d’APP, la qual es pot fer servir a l’aula, a una graella col·lectiva, on tots els nostres companys han fet també la seva aportació.

Per acabar, parlem sobre el potencial educatiu dels dispositius mòbils a l’educació:

Anomenem aprenentatge electrònic mòbil (Mobile learning) a una metodologia d’ensenyament i aprenentatge que utilitza petits dispositius mòbils, com poden ser: telèfons mòbils, PDA, PocketPC, i qualsevol dispositiu de mà que tingui alguna forma de connectivitat a internet sense fils.

Avui dia qualsevol té un mòbil o un altre dispositiu electrònic que es connecti a la xarxa; abans es tenia mòbil amb una edat més elevada que els nens d’avui dia. Les noves tecnologies cada cop més s’utilitzen a les aules i als centres educatius; aquest sistema modern d’incorporar dispositius tecnològics en el currículum educatiu com tot, té els seus avantatges i desavantatges.

Entre els avantatges principals rau la capacitat d’oferir un aprenentatge personalitzat en qualsevol moment i lloc, les possibilitats per a realitzar aprenentatges adaptats a l’estil d’aprenentatge de cada estudiant i el dinamisme amb què es presenta per als alumnes un mitjà tan atractiu com aquest.

I per altre banda les desavantatges les podem trobar en realitzar un mal ús d’aquets dispositius com per exemple penjar coses a xarxes socials com: facebook, tuenti, twiter…, que poden perjudicar a la pròpia persona que les penjant, d’aquí podem deduir un altre desavantatge que és la poca informació que poden tenir els nen i adolescents sobre el mal ús de la xarxa.I per últim l’utilitzar internet a classe amb 30 nens a una aula i un sol professor poden desconcentrar-se més fàcilment entrant en diferents pàgines que no sigui la que estiguin utilitzant. Tot i així, cada cop més està agafant un gran potencial, tant per a professor com alumnes, la utilització d’aquesta metodologia.

Per altre banda, els docents també s’han hagut d’adaptar a aquest nou mètode i aprendre sobre com aplicar i utilitzar la tecnologia a través de dispositius electrònics a classe.

Després, a partir de la iniciativa educativa d’introduir la tecnologia a les aules, grans empreses d’aplicacions educatives han començat a crear de noves que puguin ser d’utilitat als infants per aprendre a través dels mòbils. A continuació us posarem exemples d’aplicacions que estan a l’abast de tothom per instal·lar-te-les:

CreAPPCuentos: Aquesta aplicació ens ensenya a com crear els nostres propis contes.

descarga

Descubre Instrumentos Musicales: Serveix per conèixer instruments i els seus sons.

icon175x175

Aprendiendo El Abecedario: Ens facilita aprendre l’abecedari.

icon175x175 (1)

Los niños aprenden los números: Aquesta app serveix per aprendre els números i comptar.

screen568x568

0

Digital Storytelling

El Digital Storytelling és una petita producció de mitjans digitals que ens permet compartir aspectes de la nostra vida. Es pot incloure animació, imatges, fotografies, videos, àudio, etc., per tal d’explicar una història o presentar una idea. Aquests relats digitals acostumen a presentar-se en formats atractius i agradables, també poden ser interactius.

ds

Nosaltres hem decidit utilitzar http://www.storybird.com/ , ja que som estudiants d’educació infantil, ens hem decantat per crear un petit relat sobre el Nadal. A la història apareix la família Jackson que prepara la llar per celebrar el Nadal, fan el sopar important d’aquest i obren molts regals que el Pare Noel els hi ha portat. Està redactat en forma de conte i està escrit tant amb lletra de pal com amb lletra d’impremta per tal que els infants de quatre i cinc any puguin intentar llegir-se’l per si mateixos. A continuació mostrem l’esborrany del nostre petit conte:

20151109_175003-1

Ara, l’enllaç del conte a través de l’aplicació:

“Amb el fred arriba el Nadal”

També hem passat el conte en format de vídeo per tal que els infants puguin reproduir-lo tantes vegades com vulguin:

Finalment volem afegir també un altre storytelling que vam realitzar el curs passat: